• trang-banner2
  • trang-bannner

Xây dựng

/ Giải pháp / xây dựng /

Xây dựng

jh

Kế hoạch: kế hoạch xây dựng, progree sheme, phương pháp, trình tự, vật chất, HSE, lịch nhân lực moilization & thiết bị / công cụ huy động shedule.

ss

Impelementation & kiểm soát: nhân lực và nguồn lực phối chất lượng contral, kiểm soát prohree, kiểm soát an toàn.

jl

Kết luận: kiểm tra là sự chấp nhận tài liệu xây dựng.